Canopy Theater Stichting – Musicals, Theater Workshops

ANBI

ANBI

 • Naam van de instelling: Canopy Theater Stichting/ Canopy Theater Foundation
 • RSIN: 862147621
 • Contactgegevens instelling: info@canopytheater.nl
 • Duidelijke beschrijving doelstelling ANBI: het bieden van een omgeving die het leren van nieuwe vaardigheden faciliteert en participatie aanmoedigt in de culturele sector.
 • Dit tracht men onder meer te realiseren door het organiseren van workshops, projecten en theatrale producties. De stichting heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk.
 • Hoofdlijnen van het beleidsplan. (link to Beleidsplan)
 • Namen en functies bestuurders:

Voorzitter: Jonathan Mark Geenen
Secretaris: Frieda Jacobowitz,
Penningmeester: Cristina Eugenia Reyna Sanchez,

 • Beloningsbeleid
  De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 
 • Financiële verantwoording:

De stichting heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk. Een batig liquidatiesaldo dient te worden gebruikt ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijk doel van een buitenlandse instelling uitsluitend van nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogde en die een bepaalde doelstelling heeft. Alle fondsen en inkomsten die door het bedrijf worden verdiend, worden alleen gebruikt voor de doeleinden van de missie.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden.

Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.

Canopy Theater, houdt een transparante boekhouding bij van inkomsten en uitgaven, inclusief rekeningen en betalingsbewijzen. Aan het eind van elk boekjaar is de resultatenrekening beschikbaar voor de belastingdienst, Kamer van Koophandel, donateurs en fondsenorganisaties. De resultatenrekening zal tevens gepubliceerd worden op de website van de Stichting. Aan fondsenorganisaties zal, afhankelijk van hun voorwaarden, inzage worden gegeven in de wijze van besteding van het geld.